KOMUNIKAT O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Zarząd Niepołomickiego Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000901317, o kapitale zakładowym 650.000,00 zł, REGON: 356286667, NIP: 6832115099(dalej: Spółka przejmowana) niniejszym ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 30 czerwca 2021 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek Niepołomickie Centrum Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach oraz Niepołomickie Pogotowie Ratunkowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach o treści zamieszczonej w załączniku.